Provozování vodohospodářských zařízení

V oblasti provozování vodohospodářských zařízení usiluje naše společnost o to, aby svou činností napomáhala městům 
a obcím naplnit tyto základní cíle:

Při sledování obou těchto základních cílů je nutné skloubit:

 

Dlouhodobá koncepce

Dlouhodobou koncepcí zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod rozumíme trvalé sledování těchto cílů:

Nezbytnou podmínkou jejich dosažení je, aby stav vodohospodářského majetku obce byl v souladu s rozvojem obce. Zaostávání stavu vodohospodářského majetku za rozvojem obce vede k nestabilitě fungování. Přílišné předbíhání rozvoje vodohospodářského majetku je pro obec iracionální.

Náš systém stojí na těchto principech:

K tomu, aby naše dlouhodobá koncepce byla životaschopná, je nutno zajišťovat tyto kroky:

Kvalifikované politické zadání obce (formulované např. územním či investičním plánem) a jeho naplňování v oblasti vodního hospodářství, tj. vytvoření a plnění dlouhodobých záměrů zajistí:

 

Krátkodobá opatření

Kvalitu provozování, zejména v očích zákazníka, tj. odběratele pitné vody nebo producenta odpadní vody, vytvářejí především krátkodobá opatření. Je tomu tak proto, že mají bezprostřední vliv na provozní náklady a tím i cenu služby.

Optimálního spojení kvality a ceny služeb dosáhneme těmito pravidelně se opakujícími kroky:

V období bezprostředně následujícím po předání vodohospodářského majetku je nezbytné většinu z těchto kroků provést jednorázově a bezodkladně a to i za cenu mimořádných opatření, neboť jejich pozitivní účinek je okamžitý.

Tento navržený postup vychází ze zkušenosti, že informace o předaném majetku jsou většinou neúplné a nepřesné. Uvedené kroky umožní optimálně použít prostředky na opravy a údržbu tam, kde je to nejrychleji návratné (snížení ztrát, snížení energetické náročnosti, předcházení haváriím atd.).

Plán údržby a oprav zároveň musí obsahovat předpoklad čerpání nákladů na havarijní opravy, což z dlouhodobějšího pohledu umožní sledovat dopad prováděných činností na rozsah poruch a havárií jako jedno ze základních kritérií pro kvalitu služeb.