Čistírny odpadních vod a kanalizace

Čistírna odpadních vod je složitý, stavebně technologický celek, který musí splňovat všechny náležitosti související s dodržením zákonných předpisů a s environmántální politikou.

Pro výstavbu čistírny odpadních vod je nezbytné obsáhlé know-how v různých specializovaných profesích. Je v nich zahrnuta stavební činnost, chemické technologické procesy, automatické systémy řízení a složité strojní vybavení, používají se materiály s přísně hlídanou kontrolou kvality. 

Při navrhování technologei čištění odpadních vod se zohledňují specifické vlastnosti odpadních vod, zakže každá ČOV je navržena zcela individuálně, podle konkrétních požadavků investora.

Společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. dodává malé biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1000-5000 ekvivalentních obyvatel i velké mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro města a obce jakékoliv kapacity, čistírny průmyslových i zemědělských odpadních vod a mechanicko-chemicko-biologické čistírny vysoce zatížených odpadních vod (pro hutní, chemický, textilní, potravináský, farmaceutický průmysl aj.).

Společnost funguje jako dodavatel celých stavebních celků, ale také provádí sanace, rekonstrukce, přístavby, rozšíření a intenzifikace stávajících provozů.

Specifickou nabídkou je výroba, dodávka a montáž technologických zařízení pro jednotlivé procesy čištění odpadních vod, zahrnující:

Kvalitní technologie je zárukou kvality vyčištěné vody na odtoku z ČOV, která pak odpovídá hygienickým i vodohospodářským požadavkům a je možné ji vypouštět do recipientu.

Významnou částí nabídky společnosti ARKO TECHNOLOGY, a. s. jsou inženýrské sítě, především splaškové kanalizace a vodovody.

Pro odvádění odpadních vod z domácností i různých provozů slouží stokové sítě oddílné, kdy jsou splašková a dešťová odváděny odděleným potrubím - na ČOV a do recipientu, méně často jsou to stoky jednotné. Pokud lze dosáhnout spádu stoky alespoň 0,5 % navrhuje se kanalizace gravitační, v opačném případě musí být navržena kanalizace tlaková, případně se tyto systémy kombinují pro dosažení optimálního odkanalizování dané oblasti.

Používané materiály musí splňovat velmi přísná kritéria. Z hlediska ochrany spodních vod musí být nepropustné, odolné proti působení chemických látek a korozi, další důležitou vlastností je pevnost a otěruvzdornost.

Společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. dodává gravitační i tlakové stoky z kameniny, betonu, sklolaminátu či polypropylenu, realizované jak klasickou výkopovou, tak také bezvýkopovou metodou.

Společnost nabízí dodávku kompletní kanalizační i vodovodní sítě, včetně čerpacích stanic, odlehčovacích komor, spadišťových, revizních a domovních šachet a domovních přípojek, jejich rekonstrukce, modernizace i rozšíření.