Zajištění pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
subdodavatel kompletní technologie
Investor:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Termín realizace: 5/2012 - 5/2014
Generální projektant:Sweco Hydroprojekt a.s.
Investiční náklady:162 683 tis. kč

Úpravna vody Mostiště je významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko, který je součástí Vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Zdrojem surové vody pro úpravnu je vodárenská nádrž Mostiště, která je umístěna na řece Oslavě.

Rekonstrukce úpravny probíhala po celou dobu při zachování jejího plného provozu.

Technologická linka úpravny vody Mostiště se skládá z těchto částí: přívod surové vody doplněný posilovacím čerpadlem včetně statického směšovače vzduchu s vodou a dávkování chemikálií před reakční nádrží. Dále čtyři linky flotace surové vody, šest pískových filtrů, čtyři filtry přes GAU, ozonizace, UV záření, dávkování vápenného hydrátu a chloru.

Součástí úpravny vody jsou i akumulace a čerpací stanice na vodojemy Vídeň, Cyrilov, Olší a Tři Kříže.

Odpadní vody z technologické linky a z praní filtrů jsou odváděny na kompletně rekonstruované kalové hospodářství, které se sestává z vyrovnávací nádrže, ze dvou flotačních jednotek, šnekového lisu a nádrže recirkulátu.

Úpravna vody je řízena z velínu pomocí počítače nebo dálkově pomocí rádiových přenosů z centrálního dispečinku ve Žďáru nad Sázavou.

Zpět na přehled