Slatinky - kanalizace

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Generální dodavatel stavby
Investor:Obec Slatinky
Termín realizace: 10/2011 - 08/2012
Generální projektant:AQUA PROCON s.r.o,

Stavba "Slatinky - kanalizace", řeší vybudování gravitační splaškové kanalizace, kterými jsou splaškové odpadní vody odváděny ze zastavěného území obce Slatinky, k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod v Lutíně přes kanalizační síť obce Lípy, Třebčín a Lutín. Vyčištěné vody z ČOV Lutín jsou poté vypouštěny do řeky Blata. ČOV Lutín je velikostní kategorie do 9 999 EO, odpadní vody jsou tedy čištěny na vyšší úrovni než by bylo na samostatné ČOV Slatinky. ČOV Lutín byla v minulých letech rekonstruována a je v souladu s platnou legislativou. Má dostatečnou rezervu pro napojení obce Slatinky. Část stávající kanalizace obce byla vyvložkována a zůstane ve funkci jako jednotná. Napojení na přivaděč do sítě obce Lípy je řešeno přes dešťový oddělovač. Poslední šachta před napojením na kanalizaci Lípy je vybavena měrným profilem jako měrná šachta. Cílem stavby, bylo hladké a bezpečné odvedení splaškových odpadních vod z území obce a tím zajistit příznivé podmínky života v obci, podmínky pro její možný rozvoj, při dodržení zásad a norem pro vypouštění odpadních vod do otevřených vodotečí. Celá stavba je řešena se záměrem zásadního zlepšení podmínek životního prostředí. Celková délka nové kanalizace je 2797,0 m, celková délka rekonstrukce kanalizace - vyvložkování je 472,0 m, délka odboček k domovním přípojkám PVC DN 150 je 518,0 m. (http://www.slatinky.cz/stavby-v-obci/kanalizace/?pageshowing=3[2012-08-15])

Slatinky - kanalizace

Zpět na přehled